Sol·licitud d' altes

Altes d'ús primera ocupació

Altes d'ús comunitari

Altes en solars sense edificar, horts, etc.

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER ALTA D'ÚS DE PRIMERA OCUPACIÓ:

Còpia DNI/CIF/NIE/PASAPORT


Còpia escritura o contrate de lloguer

Còpia cèdula d'habitabilitat

Còpia bolletí instalador

Abonament de la quota dels drets de Connexió de servei

Direcció email

Telèfon de contacte

Dades Bancàries:

Nom del Banc/Caixa

Oficina

Direcció

Localitat

 

Nº Compte Corrent

Entitat

Oficina

D.C

Nº Compte

He llegit i accepto el text de protecció de dades