Sol·licitut d'altas

Altes d'ús de primera ocupació

Altes d'ús comunitari

Altes de solars sense edificar,horts, etc.

DOCUMENTACIO PER L'ALTA D'ÚS EN SOLARS, SENSE EDIFICAR, HORTS...

Còpia DNI/CIF/NIE/PASAPORT


Còpia Escriptura o contrate compra-venda

Abonament de la quota dels drets de Connexió de servei

Direcció email

Telèfon de contacte

Dades Bancàries:

Nom del Banc/Caixa

Oficina

Direcció

Localitat

 

Nº Compte Corrent

Entitat

Oficina

D.C

Nº Compte

He llegit i accepto el text de protecció de dades