L'empresa:

La societat AQUA-ILLES GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.L. es va constituir a l'abril de 1997 el seu objecte social des dels seus inicis el Subministrament, Distribució i Gestió d'Aigües Potables i Residuals.

Des d'aquest mateix any gestiona el Servei d'Aigua Potable i Sanejament del Municipi de Selva.
Seguint amb aquesta línia d'expansió, el maig de 2007 l'empresa AQUA-ILLES GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.L. formalitzar el Contracte de Concessió del Servei de Proveïment i Sanejament d'Aigua Potable amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall.

L'objectiu d'aquests projectes és aconseguir per a aquests termes municipals un Servei de Proveïment i Sanejament d'aigües propi d'uns municipis moderns, sostenibles, adaptats a les noves tecnologies i en constant desenvolupament turístic, comercial i industrial.

AQUA-ILLES GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.L. disposa de la capacitat necessària per desenvolupar aquest projecte, aportant per a això un equip humà altament qualificat i els mitjans materials adequats, tot això integrat i aplicant Procediments de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut.